Program konferencji naukowej:

Czeska historia Śląska.

Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego

(Oleśnica, Zamek, 6-8 kwietnia 2017 r.)

 

Czwartek

 

13:30 Inauguracja konferencji

Powitania

Referat wstępny: prof. UO dr hab. Bogusław CZECHOWICZ (Opole), Czeska historia Śląska  versus  śląska historia Czech

 

14:30 Przerwa na kawę


 

Sekcja I: Związki Śląska z Czechami w średniowieczu

 

15:00 prof. dr hab. Stanisław ROSIK (Wrocław), Polsko-czeskie przyszłym Śląskiem władanie w opiniach Galla Anonima i Kosmasa z Pragi

 

15:25 prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI (Wrocław), Czeskie małżeństwa Piastów i Piastówien

 

15:50 prof. dr hab. Antoni BARCIAK (Katowice), Polityka władców czeskich wobec książąt śląskich w końcu XIII i w pierwszych dziesięcioleciach XIV wieku (do 1335 roku)

 

16:15 Dyskusja

 

16:40 Przerwa na kawę

 

17:00 prof. Ph.Dr. Lenka BOBKOVÁ CSc. (Praha), Slezská kn íž ata a kn íž ectv í v kronikách Petra Žitavského a Beneše Krabice z Weitmile

 

17:25 prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ (Opole), Śląsko-czeskie związki monastyczne (ze szczególnym uwzględnieniem zgromadzenia kanoników regularnych św. Augustyna)

 

17:50 Dyskusja

 

18:30 Uroczysta kolacja


 

Piątek

 

Sekcja II: Książęta z rodu podiebradzkiego w Księstwie Oleśnickim

oraz wobec Czech i Moraw

 

9:00 doc. mgr Martin ČAPSKÝ Ph.D. (Praha-Pardubice), Minsterberské rodové zápisy a jejich vztah k tzv. Menší kronice Ždárského kláštera

 

9:25 Petr KOZÁK, Ph.D. (Opava), Vazby slezských knížat z rodů Piastovců, Poděbradů a Přemyslovců na dvory jagellonských monarchů přelomu 15. a 16. století

 

9:50 doc. PhDr. Martin ŠANDERA, Ph.D. (Hradec Kralove), Przejście księstwa oleśnickiego w ręce Henryka I ziębickiego

 

10:15 prof. dr hab. Rościsław ŻERELIK, Rycerz księciem? Księstwo bierutowskie i przypadek Heinricha von Schindel

 

10:40 Dyskusja

 

11:00 Przerwa na kawę

 

11:20 prof. Ph.Dr. mgr Tomáš KNOZ Ph.D. (Brno), Předbělohorští Minsterberkové v kontextu moravské šlechtické obce. Základní teze k tématu šlechtické „přeshraniční“ integrace

 

11:45 prof. PhDr. Radek FUKALA, Ph.D. ( Ústí nad Labem ), Poslední Poděbradové a jejich politika po porážce českých stavů na Bílé hoře

 

12:10 mgr Jiří BRŇOVJÁK Ph.D. (Ostrava), Księżna oleśnicka Elżbieta Maria a rekatolizacja morawskiego państwa Sternberk w latach 1669-1670

 

12:30 Dyskusja

 

12:45 Przerwa obiadowa

 

13:30 Zwiedzanie Zamku, Kościoła zamkowego oraz zabytkowego centrum Oleśnicy


Sekcja III: Król Jerzy z Podiebradów i jego potomkowie w dawnej historiografii

 

15:30 prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK (Kielce-Warszawa), Rządy Jerzego z Podiebradów w optyce Starych letopisów czeskich , ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

 

15:55 PhDr. Jan ZDICHYNEC, Ph.D. (Praha), Śląsk w pracach kosmograficznych i historycznych o przestrzeni Korony Czeskiej XVI i XVII wieku

 

16:20 dr Jarosław MALICKI (Wrocław), Podiebradzcy książęta Ziębic i Oleśnicy w pamięci czeskich pisarzy XVI i XVII w.

 

16:45 Dyskusja

 

17:05 Przerwa na kawę

 

17:20 doc. PhDr.  Zdeněk HOJDA CSc. (Praha), Jan František Beckovský – slezský rozměr jeho Poselkyně starých příběhů českých

 

17:45 dr Lucyna HARC (Wrocław), Nie tylko Podiebradowicze. Wątki czeskie na kartach Olsnographii Johannesa Sinapiusa

 

18:10 Dyskusja

 

18:30 Kolacja

19.30 Koncert Anny Marii Swobody „Muzyka na dworze Podiebradowiczów - Utwory Esaiasa Reusnera ojca i syna na lutni renesansowej i barokowej


 

Sobota

 

Sekcja IV: Dziedzictwo epoki książąt oleśnickich

 

9:00 prof. UWr dr hab. Wojciech MROZOWICZ (Wrocław), Księgozbiory książąt oleśnickich – zarys historii, pozostałości

 

9:25 dr Roman STELMACH (Wrocław), Spuścizna książąt oleśnickich w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu

 

9:45 prof. dr hab. Ewa CHOJECKA (Bielsko-Biała), Perła architektury śląskiej – pruskie spojrzenie na zamek w Oleśnicy

 

10:05 dr hab. Karol SANOJCA (Wrocław), Oleśnica w czeskiej, niemieckiej i polskiej historiografii po 1945 roku

 

10:25 Dyskusja

 

10:50 Przerwa na kawę

 

11:10 prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ (Wrocław), Późnośredniowieczne mennictwo Księstwa Oleśnickiego

 

11:30 mgr Paweł MILEJSKI (Wrocław), Moneta czeska na terenie Księstwa Oleśnickiego

 

11:50 prof. dr hab. Przemysław WISZEWSKI (Wrocław), Podiebradzkie ślady w przestrzeni miejskiej Oleśnicy

 

12:10 Dyskusja

 

12:30 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

 

12:45 Obiad  


Wykłady publiczne

(piątek 7 IV 2017 r.)

 

11:00 prof. UWr dr hab. Wojciech MROZOWICZ (Wrocław), Zarys dziejów księstw Oleśnickiego i Bierutowskiego pod rządami Podiebradowiczów i Wirtembergów

 

11:40 prof. UWr dr hab. Piotr OSZCZANOWSKI (Wrocław), Ikonografia księstw Oleśnickiego i Bierutowskiego z czasów Podiebradowiczów i Wirtembergów