Wrocław, dnia 9 stycznia 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

NK.40.2.2018.MH

 

 

 

Pan/i Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, Starosta,
Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

 

Szanowni Państwo,

Wojewoda Dolnośląski, działając jako organ nadzoru, zwraca uwagę na nowelizację ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1389 ze zm.). Zgodnie ze stanem prawnym, obowiązującym od dnia 7 stycznia 2018 r., właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób, zobowiązany jest do usunięcia tego pomnika w terminie do dnia 31 marca 2018 r. Ponadto, Wojewoda Dolnośląski przypomina, iż przez pomniki, w myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm.), rozumie się również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

W przypadku terminowego (tj. do dnia 31 marca 2018 r.) wykonania powyższego obowiązku, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której znajdował się pomnik, a który nie uczestniczył w procedurze wzniesienia tego pomnika, koszty jego usunięcia zwrócone zostaną przez Skarb Państwa ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Wojewoda.

W związku z powyższym, Wojewoda Dolnośląski zwraca się o:

  1. przekazanie informacji o liczbie pomników kwalifikujących się w myśl ustawy do usunięcia,
  2. przedłożenie dokumentacji fotograficznej pomników,
  3. przedłożenie dokumentów wskazujących na datę wniesienia pomników,
  4. wskazanie szacunkowych kosztów likwidacji pomników,
  5. przekazanie informacji o dotychczas podjętych czynnościach w celu realizacji ustawy w przedmiotowym zakresie w terminie do dnia 9 lutego 2018 r.

Jednocześnie nadmienia się, że w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez ustawodawcę terminu, Wojewoda zmuszony będzie nakazać w drodze decyzji usunięcie takiego pomnika, a związane z tym koszty poniesie właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której wzniesiony został pomnik. Z poważaniem

 

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Małgorzata Hasiewicz
DYREKTOR WYDZIAŁU
Nadzoru i Kontroli