Marek Nienałtowski
Moje uwagi do pisma zawierającego odpowiedź burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia, na interpelację zgłoszoną przez radnego Wiesława Piechówkę
06.02.2009 r.

Wstęp.
Od wielu lat piszę o braku poszanowania flag w Oleśnicy: państwowych i miejskich. I kiedy umieszczono maszt na Ratuszu uznałem, że idzie ku lepszemu. Wreszcie flaga będzie podnoszona - tak jak widzimy na wszelkich uroczystościach państwowych (a nie zawieszana !). I sądziłem, że będzie tak jak w innych miastach - na maszcie zawiśnie flaga urzędowa (jak sama nazwa wskazuje - wisząca na urzędzie), ta ważniejsza, ta bardziej promująca miasto. Nawet na myśl mi nie przyszło, że burmistrz Oleśnicy każe podnieść na maszcie flagę miejską !!! Nie mogłem zrozumieć, że można popełnić taki błąd. Napisałem o tym [1], [2], [3]. Teksty z mojej strony czyta wiele osób, w tym radny Wiesław Piechówka i stąd Jego interpelacja przytoczona niżej. Niżej odniosłem się do odpowiedzi burmistrza na interpelację, która jest kuriozalna.

INTERPELACJA: Radny Miejski Wiesław Piechówka. Oleśnica 22. 12. 2008 r.

Uchwałą XL/309/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy paragraf 6 Rada Miasta Oleśnicy przyjęła dwie flagi - urzędową i miejską. Napisano w tej uchwale „Flagą urzędową Miasta Oleśnicy jest flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa z uproszczonym herbem Miasta Oleśnicy …”. Czyli flaga urzędowa ma umieszczony dodatkowo mały herb miasta. Chociaż wzorem innych miast nie określono w uchwale zasady stosowania każdej z flag, to z samej nazwy wynika, że na Ratuszu, który jest urzędem, powinna wisieć flaga urzędowa, czyli ta z herbem.

Obecnie na ratuszu wisi flaga miejska. Po co wobec tego uchwalono flagę urzędową? Nadmieniam, że w zeszłym roku wisiały na pl. Zwycięstwa i na placu przed MOKiS-em tylko flagi urzędowe, co nie było zgodne z sensem ustawy. W wymienionej uchwale podano stosunki wymiarowe flag do zawieszania pionowego. Natomiast w użyciu są flagi o innych stosunkach wymiarowych niż uchwalono. Dlaczego nie jest respektowana uchwała RM. Dlaczego w tym roku w dniu 11 listopada, na placu Zwycięstwa wreszcie wisiały flagi zawieszone zgodnie z ceremoniałem flagowym (znanym i przestrzeganym w innych miastach), a przed MokiS-em dalej wisiały flagi w porządku wskazującym, że flaga miejska jest ważniejsza niż państwowa?

Dlaczego flagi na pl. Zwycięstwa zawiesza się niegodnie przy pomocy wysięgnika? Dlaczego nie można przymocować do masztów po dwa kółka i cięgna po podnoszenia flag?

Dlaczego nie można stosować zwyczaju znanego w Oleśnicy już przed I wojną światową, że podniesienia flagi państwowej lub miejskiej dokonuje się w trakcie świąt państwowych i miejskich uroczyście z udziałem burmistrza i Rady Miasta. Byłby to przykład dla mieszkańców i zwiększał ich szacunek do świąt i flag.

Zwracam się z prośba do pana Burmistrza o uwzględnienie tych uwag w ramach promocji naszego miasta, podniesienia prestiżu godności Urzędu Miasta Oleśnicy w oczach mieszkańców. Patryjotyzm lokalny, niezbędny w budowaniu więzi małych, lokalnych społeczności potrzebuje również symboli. Jednym z nich może być mała oleśnicka flaga, którą można umieszczać na domach, prywatnych samochodach itp. Można by na nowobudowanych domach wielorodzinnych umieszczać uchwyty do mocowania tzw. szturmówek. Czy pan Burmistrz nie może takiego zalecenia zgłosić deweloperom budującym na terenie naszego miasta?

Dlaczego mieszkańcy miasta nie mogą kupić małych flag miasta do zawieszania na swoich domach, samochodach itp. Są w mieście ludzie, którzy takie zapotrzebowanie zgłaszają na forach internetowych, a zamiast flagi Oleśnicy zawieszają flagę Wrocławia

Z poważaniem
Radny Miejski Wiesław Piechówka


Odpowiedź burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia - oryginał

Uwaga: Niżej czarnym kolorem będzie oznaczony tekst burmistrza, niebieskim moje uwagi do tekstu.

Odpowiadając na Pana interpelację informuję, że zasady wywieszania Flagi Miasta i Flagi Urzędowej reguluje uchwała Nr. XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r., w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy. Zgodnie z § 7 ust.l wyżej cytowanej uchwały: „Flagi Miasta wywiesza się na budynku ratusza miejskiego… ".

Wszelkie problemy z flagami powstały na skutek bezmyślnego opracowania uchwały "flagowej", bez konsultacji ze znawcami tematu i bez możliwości wpływu mieszkańców na ich powstawanie. Dlatego m.in. wyszczególniono dwa rodzaje flag, a potem zrównano ich funkcje. To zrównało ze sobą oba rodzaje flag - miejską i urzędową. Radny zadaje pytanie "Po co wobec tego uchwalono flagę urzędową?", skoro nie jest wywieszana na urzędach. I nie otrzymał odpowiedzi od burmistrza.

Czytelnicy mogą nie wiedzieć jak wygląda flaga miejska i urzędowa. Nigdzie nie zostały one pokazane, pomimo, że od ich uchwalenia minęło ponad dwa lata Jest to niedopuszczalne lekceważenie mieszkańców miasta, którzy mają prawo wiedzieć, co uchwaliła Rada Miasta i jak wyglądają flagi. Poniżej pokazałem ich graficzny wzorzec.

Flaga -banner urzędowa . Nieuchwalona lecz używana !
Z lewej flaga miejska, z prawej - urzędowa

Informuję, że burmistrz wprowadza w błąd Radnego i mieszkańców miasta twierdząc, że istnieją zasady wywieszenia Flagi Miasta i Flagi Urzędowej. Takich zasad nie ma. Ponadto nie istnieje Flaga Miasta. Rada Miasta zatwierdziła Flagę miejską. Ponadto w uchwale nie mówi się o wywieszaniu flag, a o podnoszeniu flag (co nie jest równoznaczne). Burmistrz powinien używać nazewnictwa zgodnego z uchwałą. Jest dziwne, że burmistrz pisze tekst odpowiedzi "z pamięci". Burmistrzowi wszak płacą za znajomość Uchwał Rady Miasta.

Można je również podnieść z okazji innych uroczystości ale za zgodą Burmistrza.

Uchwała pozwala również na używanie barw miasta wszystkim mieszkańcom i instytucjom.

Burmistrz pisze, że uchwała zezwala mieszkańcom używać barwy miasta czyli koloru żółtego, białego i czerwonego. Jest to podobne sformułowanie do "Sienkiewiczowsko-Zagłobowskiego" darowania Inflant. Każdy mieszkaniec może używać te i inne kolory bez zgody burmistrza ! ! ! Jest to wynik błędnie sformułowanej uchwały. W uchwale należało napisać - mieszkańcy mają prawo używać flagi miejskiej. Ale wyżej burmistrz pisze, że flagi, czyli i flagę miejską, można podnieść za jego zgodą. Czyli młodzież na jakiejś zbiórce harcerskiej musi mieć zgodę na podniesienie flagi miejskiej. Jak rozumieć te niezgodności? Dlaczego stworzono uchwałę zawierającą błędy?

Natomiast flagę urzędową, zgodnie z cytowaną uchwałą można wywieszać tylko na lub przed budynkiem Urzędu, albo w innym miejscu obrad Rady Miasta.

Dlaczego zatem, burmistrz naruszał uchwałę Rady Miejskiej i kazał zawieszać flagi urzędowe na pl. Zwycięstwa i na placu przed MOKiS-em. Ponadto kazał zawieszać flagi-banery, których w uchwale nie zatwierdzono. Czy także podobnie naruszano inne uchwały RM?

Flaga urzędowa (baner) na pl. Zwycięstwa.
Flaga urzędowa (baner) na placu przed MOKiS-em.

Reasumując należy stwierdzić, że Flaga Miasta może być wywieszana wszędzie (w tym również na siedzibie Urzędu Miasta) a Flaga urzędowa tylko na lub przed budynkiem Urzędu ewentualnie innym miejscem obrad Rady Miasta.

Z Uchwały nie wynika, żeby Flagę miejską można było wszędzie wywieszać ! ! ! Nigdzie o tym nie napisano ! ! !

Na i przed Urzędem mogą być również zawieszane obie flagi.

Tylko w Oleśnicy i jeszcze w jednym mieście w Polsce napisano o tym, że oba rodzaje flag można zamiennie używać na urzędach miejskich.

Informuję , że wywieszenie na Ratuszu Flagi Miasta a nie Flagi urzędowej związane jest również z faktem funkcjonowania w Ratuszu innych instytucji, a nie tylko Urzędu Miasta. W Ratuszu znajduje się Rada Miasta, Burmistrz , Urząd Miasta, Bank Zachodni, Zespół Oświaty Samorządowej, Placówka Banku Spółdzielczego, Lokal „Pełne Zanurzenie" oraz kiosk wielobranżowy. Zdecydowana większość tych instytucji zgodnie z cyt. uchwalą nie ma prawa używania Flagi urzędowej.

Jest to śmieszne tłumaczenie, bowiem w wielu urzędach (miejskich, powiatowych lub wojewódzkich) są kioski, banki, bary, księgarnie itp. i pomimo tego wiszą nad nimi flagi urzędowe. Nie byłoby powodów do takiego tłumaczenia, gdyby uchwała była sformułowana inaczej np. związanie flagi urzędowej z "urzędem i instytucjami będącymi siedzibą władz samorządowych miasta", a nie z budynkiem. Dlaczego przed wejściem do Ratusza nie napisano Bank Zachodni, Placówka Banku Spółdzielczego, Lokal „Pełne Zanurzenie" oraz kiosk wielobranżowy.

Flaga urzędowa jest natomiast wywieszana na zachodniej elewacji Ratusza (byłe okno pokoju Przewodniczącego Rady) w sytuacjach określonych w uchwale np. sesja Rady.

Po uzyskaniu dostępu do pisma burmistrza - 30.01.2009 r. o godz. 15.00, w trakcie obrad Rady Miasta, zrobiłem zdjęcie flagi pod wymienionym oknem. Z poniższego zdjęcia widać, że wisi tam flaga miejska, a nie, jak pisze burmistrz - flaga urzędowa. Może po prostu UM nie wykonał jeszcze takiej flagi i stąd te wszystkie pokrętne tłumaczenia?

Wywieszona flaga miejska podczas obrad Rady Miasta. Zgodnie z pismem burmistrza winna wisieć flaga urzędowa !

Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta zostali poinformowani o obowiązku godnego wywieszania flag państwowych i miejskich.

Jak można godnie zawieszać flagi z podnośnika, mocując je do masztu kawałkami drutu? Flagi na pl. Zwycięstwa traktuje się jak stare firanki. Czy przez 4 lata nie można było przymocować do masztu najprostszego mechanizmu do wciągania flag?

Ceremoniał wywieszania Flag miasta nie został sprecyzowany w przytaczanej uchwale i w związku z tym nie jest obowiązujący. Uważam, że z praktycznego punktu widzenia stosowanie rozbudowanych form zawieszania flag jest niepotrzebne.

Żądanie, aby burmistrz brał udział w podniesieniu flagi nie jest rozbudowaną formą, a tylko obowiązkiem burmistrza. Dlaczego prezydent RP jest zawsze obecny podczas podnoszenia flagi z okazji świąt 3 Maja? Dlaczego burmistrz nie może być obecny, raz w roku, podczas podniesieniu flagi miasta? Mogłoby to być np. na rozpczęcie Dni Oleśnicy.

Obecny stan prawny nie wyklucza jednak możliwości zawieszania flagi w sposób szczególnie uroczysty w sytuacjach wyjątkowych. Moim zdaniem należy jednak rozróżniać dekorowanie miasta flagami od sytuacji uroczystego podnoszenia flagi.

Zgadzam się z Panem co do konieczności popularyzowania i rozpowszechnia Flag Miasta. W tym zakresie oczekuję inicjatywy nie tylko od służb miejskich ale przede wszystkim od radnych, mieszkańców i organizacji społecznych.

W I półroczu tego roku planuję w dniu Święta Flagi podjęcie szereg działań promujących między innymi nasze flagi.

Czy znowu, jak zawsze w tajemnicy, władze Oleśnicy przygotują "działania promocyjne" pełne błędów? Pisałem o błędach w podnoszeniu flag od 4 lat. I przez 4 lata burmistrzowi nie chciało się uwzględnić moich uwag. Nie chciało się burmistrzowi poczytać, co o tym piszą weksykolodzy. Bowiem w Oleśnicy brak jest szacunku do mieszkańców miasta, którzy mają inne poglądy. Każdy zgłaszający poglądy inne niż burmistrz, nie jest wysłuchany, lecz staje się wrogiem władz miasta.


Dodano 6.02.2009. Nad Ratuszem nie wisi żadna flaga. Czy podniosą urzędową (z herbem), czy już wcale żadnej flagi nie zobaczymy?

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kosciół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI